Menu
Obec Šardice
Šardice

Matrika

Matrikářka 

Ilona Sadílková

Matrika

Narodilo se Vám dítě?

a) dítě z manželství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
 • doklad o stavu: oddací list
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

b) dítě mimo manželství – matka předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • platný OP matky
 • rodný list matky
 • doklad o stavu: rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

c) dítě, k němuž již bylo určeno otcovství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Chcete určit otcovství k nenarozenému či narozenému dítěti?

Sepsání prohlášení učiníte na matričním úřadě v místě trvalého pobytu nebo na kterémkoli jiném matričním úřadě. K sepsání prohlášení je nutné přítomnosti obou rodičů. Předložíte:

 • rodný list matky, rodný list otce
 • platný OP otce i matky
 • matka předloží doklad o stavu: rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela
 • těhotenskou průkazku

Chcete uzavřít manželství?

a) v obřadní místnosti úřadu - snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platné občanské průkazy
 • doklad o stavu: rodné listy, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela/manželky
 • popř. platný cestovní pas nebo doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o stavu

b) mimo obřadní místnost – snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost snoubenců o povolení k uzavření manželství na jiném místě
 • dále doklady viz v bodě a
 • správní poplatek za sňatek mimo stanovenou místnost, popř. dobu (1 000 Kč)

c) církevní sňatek – snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku (platnost osvědčení 3 měsíce od data vystavení)
 • dále doklady viz v bodě a

d) snoubenec, který je cizincem – předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem České republiky (platnost vysvědčení 6 měsíců od data vystavení)
 • platný cestovní pas
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci z předchozího manželství, úmrtní list manžela/manželky (cizozemské matriční doklady musí být opatřené předepsanými ověřeními, které musí být zároveň přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku)
 • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matrice v místě úmrtí:

 • občanský průkaz zemřelého, popř. u cizince cestovní pas
 • doklad o stavu zemřelého: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela - pokud je vdovec/vdova
 • občanský průkaz žijícího manžela/manželky, popř. jeho/její rodné číslo

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 100 Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalize) dle platných mezinárodních smluv.

Zhotovený rodný, oddací a úmrtní list pro použití v zahraničí vydá matriční úřad (podle místa matriční události) osobě, které se týká nebo oprávněné osobě (zákon č. 301/2000 Sb.) nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc s ověřeným podpisem.

K vystavení tohoto dokladu je nutné předložit na matrice v místě trvalého pobytu:

 • písemná žádost
 • platný občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem)
 • správní poplatek 100 Kč

Chcete uzavřít manželství v cizině?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • vyplněnou žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • správní poplatek 500 Kč

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním
 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě)
 • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí:

 • pokud se mění příjmení od nabytí právní moci vyznačené na rozsudku o rozvodu (dále doklady výše uvedené):

do měsíce, správní poplatek se nevybírá - forma sdělení

je-li to více jak měsíc, správní poplatek činí 100 Kč - formou žádosti ve správním řízení

Chcete požádat o osvědčení o státním občanství nebo k 1 pasu a není OP?

Na matrice v místě trvalého pobytu předloží za občana mladšího 18 let jeho zákonný zástupce (tj. matka, otec):

 • platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • 100 Kč

Plnoletý občan předloží na matrice v místě trvalého pobytu:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. předchozí doklady o státním občanství a další doklady osvědčující občanství ČR
 • správní poplatek 100 Kč

V obou případech bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Krajskému úřadu Brno. Lhůta vyřízení osvědčení o státním občanství je do 30 dnů.

Potřebujete výpis z rejstříku trestů?

Na kontaktním místě Czech POINT je nutné předložit:

 • platný občanský průkaz, popř. jiný doklad totožnosti
 • hotovost ve výši 100,- Kč

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní doklad, doklad o státním občanství ČR, prohlášení, aj.
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Matrika zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady zasílá na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno-Střed.

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad.

Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.

Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.

Co s sebou?

Starý řidičský průkaz

Občanský průkaz

Pasovou fotografii

Registr vozidel:

Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

Co s sebou?

Velký i malý technický průkaz

Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)

Potvrzení o technické kontrole

Obě registrační značky z vozidla

(v případě stěhování do jiného kraje)

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:

 • banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 • dodavatele elektrické energie,
 • plynárny,
 • komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
 • ošetřujícího lékaře, zubaře,
 • zaměstnavatele či školu,
 • poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
 • telefonního operátora, atd.

Vedlejší menu

Aktuální teplota

23.5.2024 14:05

Aktuální teplota:

23.9 °C

Vlhkost:

50.8 %

Rosný bod:

13.1 °C

Obec Šardice

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.

 • rok 1286
  První pís. zmínka
 • 2 177
  Počet obyvatel
 • 183 m n. m.
  Nadmořská výška
 • 1 730 ha
  Katastrální výměra